ทันตแพทย์ประจำคลินิก

คลินิกทันตกรรมเล็กๆที่มุ่งเน้นการให้บริการด้วยความจริงใจ

ทพญ.ศรินยา หาญธีราศักดิ์ (หมอหญิง)

ทันตแพทย์ทั่วไป ; ความงาม ; รากเทียม ; เด็ก ฟันปลอม

เวลาทำงาน : พุธ 9:30-19:00 ศุกร์ 9:30-15:30 เสาร์/อาทิตย์ โทรสอบถาม

ทพญ ผกายพฤทธิ์ กิตสุระพัฒนา

(หมอพฤทธิ์)

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

เวลาทำงาน : วันอังคาร สัปดาห์ที่ 1 กับ 3 และวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2 กับ 4

ทพญ อัณณภา ยิ้มดี

(หมอแอม)

ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน

เวลาทำงาน : วันศุกร์ 16:00-19:00

ทพ.วโรชธ์ อารยางกูร

(หมอวิน)

ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปาก

เวลาทำงาน : วันจันทร์ 16:00-19:00

ทพญ.ณัฐริการ์ สกุลศรีจิรวัฒน์ (หมอเบสท์)

ทันตแพทย์ทั่วไป

เวลาทำงาน : วันอังคารสัปดาห์ที่ 1 3 5

เวลา 9:00-19:00

ทพ.ปิยวุฒิ สุวรรณรักษ์ (หมอเอ๊กซ์)

ทันตแพทย์ทั่วไป

เวลาทำงาน : วันพฤหัส 16:00-20:00 วันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 9:00-19:00

ทพ.ประมาณ คุณเดชะ (หมอตั้ม)

ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน

เวลาทำงาน : วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 1 กับ 3 (ON CALL)

ทพ.สมยศ ลิมปนะพุทธจักร (หมอตี๋)

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน,ศัลยศาสตร์ช่องปาก

เวลาทำงาน : ทุกวันศุกร์ (16:30-19:00) วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3

ทพญ. ฐิติมา บุญประเสริฐ

(หมอปู)

ทันตแพทย์ทั่วไป

เวลาทำงาน : วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 1 กับ 5 วันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 กับ 4

ทพญ. ณัฐจิรา ฉ่ำบุญรอด

(หมอเบียร์)

ทันตแพทย์ทั่วไป

เวลาทำงาน : วันจันทร์ วันพฤหัสบดี วันเสาร์ 9:00-19:00

ทพญ. ทักษพร สิริจรรยาพงศ์

(หมอเมย์)

ทันตแพทย์ทั่วไป

เวลาทำงาน : วันพุธ 9:00-19:00

วันศุกร์ 9:00-16:00

ทพญ. กุลนันท์ พันธ์ศรีมังกร

(หมอนี้ด)

ทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก

เวลาทำการ : วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 หรือ 3

ทพญ. ชนันพร กนกวุฒิ

(หมอข้าวฟ่าง)

ทันตแพทย์ทั่วไป

เวลาทำการ : วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 กับ 4

ทพญ. สุนี เกียรติกมลมาลย์

(หมอหมวย)

ศัลย์สาสตร์ช่องปาก

เวลาทำการ : เสาร์สัปดาห์ที่ 1 (โทรนัด)


ตารางปฏิบัติงานทันตแพทย์

งานที่ต้องการทำชื่อทันตแพทย์วันที่แนะนำให้มา
ถอน / อุด / ขูด /หมอหญิง/หมอวิน/หมอเบสท์/หมอเอ๊กซ์/
หมอตี๋/หมอเบียร์/หมอปู/หมอเมย์/หมอข้าวฟ่าง
ทุกวัน
ผ่าฟันคุดขึ้นแล้วหมอหญิง/หมอวิน/หมอเบสท์หมอเอ๊กซ์/
หมอตี๋/หมอเบียร์/หมอปู/หมอเมย์/หมอข้าวฟ่าง
ทุกวัน
ผ่าฟันคุดที่ยังไม่ขึ้น/ยากหมอตี๋/หมอวิน/หมอหมวยวันจันทร์เย็น/วันศุกร์เย็น
วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3
ปรึกษาทำฟันปลอมหมอหญิง/หมอเบียร์/หมอเบสท์/หมอเอ๊กซ์/
หมอเมย์/หมอปู/หมอข้าวฟ่าง
ทุกวัน
รักษารากฟันหมอแอม/หมอตั้มวันศุกร์เย็น/อาทิตย์สัปดาห์ที่ 1
กับ 3
จัดฟันหมอพฤทธิ์/หมอตี๋อังคารสัปดาห์ที่ 1 กับ 3
เสาร์ สัปดาห์ที่ 2 กับ 4
ศุกร์ เย็น/อาทิตย์สัปดาห์ที่ 3
รากฟันเทียมหมอหญิงวันพุธ วันศุกร์ วันเสาร์หรือวันอาทิตย์
(โทรนัด)
ทันตกรรมเพื่อความงามหมอหญิง วันพุธ วันศุกร์ วันเสาร์หรือวันอาทิตย์
(โทรนัด)
ทำฟันเด็กทั่วไปหมอหญิง /หมอนี้ด/หมอเบียร์/หมอเมย์/
หมอปู/หมอข้าวฟ่าง/
ทุกวัน
ทำฟันเด็กเฉพาะทางหมอนี้ดอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 หรือ 3 (โทรนัด)